Bekendmaking Ondersteuningsfunctie 'Together We Will Stand' op Caribisch Nederland i.h.k.v invulling VN IPAD decade

IMG 2837 Den Haag ondersteunigsfunctie decade

‘Together We Will Stand’
 is de naam van het projectvoorstel waarmee Stichting Ocan begin april 2018 winnaar is geworden van de onderhandse meervoudige aanbesteding voor de tijdelijke ondersteuningsfunctie Decade. Het ministerie van SZW heeft deze ondersteuningsfunctie opgericht naar aanleiding van de behoefte aan ondersteuning bij het uitwerken van maatschappelijk initiatief die is uitgesproken door de doelgroep van de VN International Decade for People of African Descent. [1]

Doel ondersteuningsfunctie

Het doel van de ondersteuningsfunctie is om organisaties en maatschappelijk actief betrokken mensen uit de Afrikaanse gemeenschappen te stimuleren en te adviseren bij het vormgeven en tot uitvoering laten komen van kansrijke maatschappelijke initiatieven, die onder meer gericht zijn op de bestrijding van racisme en discriminatie, het bevorderen van inclusie en verbinding in de samenleving. De ondersteuning richt zich o.a. op het versterken van de schrijfvaardigheden, het organiserend vermogen en professioneel (net)werken van organisaties zodat de invulling van het Decennium meer in samenwerking en vanuit de gemeenschappen zelfstandig getrokken kan worden.

IMG 2960 Tilburg ondersteuningsfunctie ocan caribisch

Doelgroep

Burgers en organisaties in Caribisch Nederland die zich in samenwerking met mensen vanuit de Afrikaanse gemeenschappen willen inzetten voor relevante thema’s/activiteiten die deze doelgroepen aangaan kunnen een beroep doen op de ondersteuningsfunctie.          

Voor financiering van deze projecten heeft het ministerie van SZW afspraken gemaakt met twee  Decennium themafondsen Prins Bernard Cultuur fonds en Oranje fonds. Zij zullen de projectplannen beoordelen en wel of niet een financiële bijdrage toekennen. De ondersteuningsfunctie zal ook ondersteunen bij het zorgdragen voor een dekkingsplan.      

Een belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuningsfunctie is dat de individuele verantwoordelijkheid van de idee-/projecthouder en het indienen van een aanvraag/projectplan de verantwoordelijkheid blijft van de idee-/projecthouder en dat Stichting Ocan geen taken en/of verantwoordelijkheden overneemt.

 


[1] Gemeenschappen van Afrikaanse afkomst: Sub-Sahara Afrika, Surinaams, Antillen en overig Afro-Caribisch

Een speciaal website gedeelte voor de ondersteuningsfunctie; hoe en wat

Surf naar de homepage en klik op het groene label: “Together we will stand’, en kom terecht op de webpagina van de ondersteuningsfunctie. Hier kan men informatie lezen over de werkwijze van de ondersteuningsfunctie en andere informatie. Druk vervolgens op het oranje label Quickscan. Deze Quickscan is bedoeld om alvast te kijken of men mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor de ondersteuningsfunctie. Vul de Quikscan volledig in en klik vervolgens op ‘controleer’. Men krijgt vervolgens een bericht te zien dat men mogelijk in aanmerking komt voor de ondersteuningsfunctie. Er staat: ‘dient hier uw aanvraag in’. Door hierop te klikken komt men in een formulier Aspirant Abonnement. Vul het formulier (adviesaanvraag) volledig in en drukt dan op ‘aanvraag indienen’  Men ontvangt via het opgegeven emailadres een bevestiging dat het adviesaanvraag is ontvangen. 

Het kan ook voorkomen dat men een bericht krijgt dat men mogelijk niet in aanmerking komt en dat men contact met ons moet opnemen. Dit kan men doen via: ondersteuningsfunctie.decade@ocan.nl . Wij gaan dan met na wat daar de reden van is.

IMG 2733 Den Haag ondersteuningsfunctie Ocan caribisch

Achtergrondinformatie VN International Decade for People of African Descent

De Verenigde Naties heeft  een decennium uitgeroepen (resolutie 68/237 ) voor mensen van Afrikaanse afkomst voor een periode van 10 jaar (1 januari 2015 tot en met 31 december 2024).

“De resolutie roept alle VN lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst) zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. Het decennium kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling”[1]

Op basis van deze resolutie zet de Nederlandse overheid in op deze drie pijlers met een aantal thema’s. Deze zijn:

Erkenning

      Bewustwording en tegengaan van vooroordelen, negatieve beeldvorming en stereotypering door de dialoog hierover te bevorderen, alsmede in samenwerking met maatschappelijke organisaties positieve beeldvorming te simuleren door aandacht te vragen voor de bijdragen, het erfgoed en de cultuur van mensen van Afrikaanse herkomst - weerbaarheid van jongeren om met tegenslag, weerstanden en discriminatie om te kunnen gaan (empowerment).

Rechtvaardigheid

      Voorkomen van racisme.

      Herdenken en verwerken: waarborgen van aandacht voor het slavernijverleden.

Ontwikkeling

      Bestrijding arbeidsmarktdiscriminatie en aanpak jeugdwerkeloosheid.

 


[1] Bijlage Kamerbrief kenmerk 2015-0000266798. Aanbevelingen VN Comité tegen rassendiscriminatie 28/10/2015